Polityka Prywatności1

 

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFOTMY B2B ZEGLUGA.IAI-SHOP.COM

 

 

 

 1. Niniejsza polityka prywatności Platformy B2B ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Platformy B2B.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie:

 

- z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO

 

- z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

 

- ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219).

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy B2B jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., ul. Wendy 8, 70-655 Szczecin;
 2. Adres poczty elektronicznej Administratora: jarmarki@zstw.szczecin.pl
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@zstw.szczecin.pl
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie platformy B2B.
 6. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, celów księgowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:

 

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • nazwa firmy;
 • adres firmy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Platformy B2B oraz w Regulaminie platformy B2B.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Platformy B2B oraz w Regulaminie platformy B2B danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest:

 

1)     uprzednia zgoda Klienta,

 

2)     niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

3)     konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

4)     niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Dane Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat od daty wystawienia dokumentu księgowego. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; tekst jednolity Dz. U. z 1994 Nr 121 poz. 591)
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Administrator zapewnia Klientom prawo dostępu do ich danych, prawo sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może także  skorzystać  z  uprawnienia  do  złożenia  wobec  Administratora  sprzeciwu wobec  przetwarzania Jego danych  oraz  prawa  do  przenoszenia  danych  do  innego administratora  danych.  W  przypadku  wyrażenia  dobrowolnej  zgody, Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klientowi  przysługuje prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 6. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 7. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 10. Dostęp do Konta możliwy jest jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 11. Platforma B2B używa plików Cookies. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 12. Szczegółowe informacje na temat Cookies znajdują się w Polityce dotyczącej wykorzystania Cookies Platformy B2B.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminie platformy B2B oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel