Regulamin uczestnictwa w JW 2020

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:  

1. TERMIN I GODZINY TRWANIA IMPREZY:

Impreza odbywać się będzie w terminie 04-05.04.2020 r.

Godziny otwarcia imprezy: 

sobota, w godz. 10:00 – 19:00
niedziela, w godz. 10:00 – 18:00  


2. MONTAŻ I DEMONTAŻ STOISK

Montaż stoisk:

04.04.2020 r. w godzinach 8.00-10:00

Demontaż stoisk:

05.04.2020 po zakończeniu Imprezy, w godz. 18:00-20:00  

3. WARUNKI UDZIAŁU W IMPREZIE Warunkiem udziału w imprezie jest:


•         zarejestrowanie profilu firmy na stronie zegluga.iai-shop.com
•         dokonanie zamówienia na Platformie B2B
•         otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wraz z dokumentem księgowym pro-forma
•         dokonanie opłaty zamówienia w terminie podanym w §2 ust. 1  

4. KARTY IDENTYFIKACYJNE 
W dniu rozpoczęcia imprezy tj. 04.04.2020 r., uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Biura Organizatora, zaznaczonego na mapie, właściwego dla lokalizacji zamówionego stoiska, w celu odbioru karty identyfikacyjnej stoiska. Identyfikator stoiska musi być zawieszony w widocznym miejscu na stoisku przez cały czas trwania Imprezy.  

5. UWAGA
1)      Zabronione jest, pod rygorem rozwiązania umowy, z zastosowaniem zapisów § 6 Regulaminu Uczestnictwa w Jarmarku Wielkanocnym, pozostawienie pojazdów na terenie imprezy w miejscach innych niż wskazane przez Organizatora.

2)      Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Uczestnictwa w Jarmarku Wielkanocnym, który stanowi integralną część Regulaminu platformy B2B.

3)      Uczestnik imprezy zobowiązany jest do szczególnej dbałości o estetykę i czystość stoiska oraz estetykę ekspozycji oferty.

4)      Na terenie imprezy istnieje całkowity zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych.

5)       Na terenie imprezy istnieje możliwość sprzedaży alkoholu niskoprocentowego (miody pitne, wino, piwo)  na określonych  stoiskach.    

REGULAMIN UCZESTNICTWA W JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. – organizator Jarmarku Wielkanocnego.  

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Postanowienia Szczegółowe, oraz regulamin Platformy B2B obowiązują wszystkich uczestników Imprez organizowanych przez Żeglugę Szczecińską Turystykę Wydarzenia Sp. z o.o., zwaną dalej w skrócie Organizatorem.  

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Imprezie, rozumie się przez to imprezę, w której bierze udział Uczestnik.  

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o stoisku, rozumie się przez to zamówioną powierzchnię, na której prowadzona jest działalność promocyjno–handlowa.  

4. Za stoisko nie uważa się elementów powszechnie uznawanych za nośniki reklamowe, a w szczególności: bannery, flagi, tablice o powierzchni powyżej 2 m kw., pneumatyczne nośniki reklamowe lub inne formy reklamy przestrzennej.  

5. Umieszczenie elementów innych niż stoisko, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wymaga osobnej umowy w formie pisemnej.    

§2. WARUNKI UDZIAŁU  

1. Aby wziąć udział w imprezie należy poprzez stronę zegluga.iai-shop.com zarejestrować profil uczestnika imprezy, złożyć Zamówienie zgodnie z §7 Regulaminu platformy B2B. Po otrzymaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, Organizator przesyła pocztą elektroniczną do Uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z fakturą pro-formą. Termin płatności wynosi 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-maila pt. „Prosimy o opłacenie zamówienia”. Dokonanie terminowej płatności jest jednoznaczne z zawarciem umowy i uzyskaniem statusu Uczestnika imprezy. W przypadku braku terminowej płatności zgłoszenie zostanie anulowane.  2. Uczestnik, który zamówił kolportaż materiałów reklamowych, otrzyma od Organizatora 3 identyfikatory dla osób prowadzących w imieniu uczestnika kolportaż materiałów reklamowych. Osoby te są zobowiązane do przestrzegania regulaminu imprezy oraz do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu.  

3. Materiały reklamowe kolportowane podczas imprezy muszą być zaakceptowane przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest przesłać do Organizatora wzór materiałów, które będą kolportowane podczas imprezy, w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2020 roku.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny. Jest to jednoznaczne z niezawarciem umowy i brakiem podstaw do jakichkolwiek roszczeń.                      

§3. FORMA UDZIAŁU

1. Uczestnik bierze udział w Imprezie we własnym imieniu.  

2. Uczestnik nie jest uprawniony do podnajmowania, odsprzedaży lub oddawania do bezpłatnego używania całości lub części stoiska bez uprzedniej zgody Organizatora, pod rygorem rozwiązania umowy, z zastosowaniem §6 niniejszego regulaminu.  

§4. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI Po wysłaniu przez Organizatora e-mail pt. „Prosimy o opłacenie zamówienia”, Uczestnik jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia wysłania e – maila, przelać na konto Organizatora opłatę za udział w Imprezie równą 100% kosztów wynikających z Zamówienia. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na konto Organizatora. Dokonanie terminowej płatności jest jednoznaczne z zawarciem umowy, uzyskaniem statusu Uczestnika imprezy i przyznaniem uczestnikowi zamówionego stoiska.  

§5. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA PRZEZ UCZESTNIKA

1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Imprezie winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłana do siedziby Organizatora lub na adres jarmarki@zstw.szczecin.pl.  

2. Rezygnacja Uczestnika w Imprezie złożona w terminie do dnia 28.02.2020 roku nie rodzi po stronie Uczestnika żadnych zobowiązań finansowych, a Organizator w takim wypadku zwraca Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty.  

3. Jeżeli rezygnacja złożona zostanie u Organizatora po dniu 28.02.2020 roku, Uczestnik jest nadal zobowiązany do poniesienia opłaty za udział w Imprezie, a Organizator nie zwraca Uczestnikowi wpłaconej kwoty.  

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA

1. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zwrotu wpłaconych na podstawie zawartej umowy opłat (które zostaną zatrzymane jako kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy) i bez prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie, a w szczególności:  

•        parkowania aut w obrębie stoiska lub w miejscu innym niż wskazane przez Organizatora w terminie i godzinach trwania Imprezy,
•        przedłużenia godzin handlu bez zgody Organizatora,
•        prezentowania i sprzedaży towarów niezgodnych z zakresem branżowym zamówionego typu stoiska, o których mowa w Postanowieniach Szczegółowych,
•        prezentowania i sprzedaży towarów niezgodnych z zakresem tematycznym Imprezy, o których mowa w §8 ust. 2,
•        naruszenia zakazu wystawiania towarów poza miejsce wyznaczone i opłacone,
•        emisji dźwięku powyżej dopuszczającej normy, który może uniemożliwiać lub utrudniać pracę na sąsiednim stoisku,
•        naruszenia obowiązku utrzymania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza,
•        naruszenia zakazu parkowania pojazdów w pobliżu stoisk handlowych oraz w miejscach niedozwolonych w godzinach trwania Imprezy,
•        naruszenia przepisów dotyczących odprowadzenia nieczystości stałych i płynnych,
•        prowadzenia reklamy i akcji promocyjnych niezgodnie z postanowieniami §13,
•        odsprzedaży lub oddawania do bezpłatnego używania całości lub części stoiska, powierzchni wystawowej bez uprzedniej zgody Organizatora.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 2 dni od dnia dowiedzenia się przez Organizatora o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie może być złożone w każdej formie.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowej likwidacji stoiska.  

§7. KARY UMOWNE

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia Uczestnikowi kar umownych w wysokości 1.000 zł brutto za każde z naruszeń wymienionych w §6.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy szkoda powstanie z innych tytułów lub jej wysokość przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

3.      W przypadku bezprawnego korzystania przez Uczestnika z infrastruktury energetycznej Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia Uczestnikowi kary umownej w wysokości do:

1)      1500 zł brutto za moc do 2kW

2)      2000 zł brutto za moc od 2 kW – 10 KW Stwierdzenie powyższego faktu zostanie potwierdzone przez Organizatora na piśmie i przedstawione niezwłocznie Uczestnikowi, co będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury.

4.      W przypadku przekroczenia przez Uczestnika zapotrzebowania na moc przyłącza energetycznego, Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia Uczestnikowi kary umownej w wysokości do:

1)      1000 zł brutto za moc do 2kW

2)      1500 zł brutto za moc od 2 kW – 10 KW Stwierdzenie powyższego faktu zostanie potwierdzone przez Organizatora na piśmie i przedstawione niezwłocznie Uczestnikowi, co będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury.    

§8. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

1.      Uczestnik zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.      Na imprezie nie mogą być prowadzone działania o charakterze ideologicznym, politycznym czy religijnym. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów oraz sprzedaż towarów lub usług nieposiadających wymaganych zgód i atestów. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia firmy prowadzącej ww. działania lub do usunięcia takiego stoiska z terenu imprezy z zastosowaniem zapisów §6 ust. 1.

3.      Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do ekspozycji identyfikatora w miejscu widocznym.

4.      Uczestnik jest zobowiązany do pokrywania wszelkich opłat i wynagrodzeń na rzecz właścicieli autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytułu wykonywania i odtwarzania na stoisku i terenie targów utworów objętych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880) 5.      Uczestnik zobowiązany jest do sprzedaży tylko produktów określonych w Zamówieniu.  

§9. POWIERZCHNIA WYSTAWOWA, STOISKO I JEGO WYPOSAŻENIE

1.      Organizator udostępnia Uczestnikowi stoisko na czas trwania Imprezy, w lokalizacji zamówionej przez Uczestnika, chyba że udostępnienie stoiska będzie utrudnione lub technicznie niemożliwe.

2.      Wyznaczenie stoiska na terenie Imprezy jest dokonywane przez Organizatora.

3.      Organizator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio wcześnie poinformować Uczestnika o zmianach lokalizacji stoiska i wynikających z warunków organizacyjno-technicznych terenu Imprezy.    

§10. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

1.      Uczestnik, w terminie określonym w Postanowieniach Szczegółowych, zobowiązany jest zgłosić się do Biura Imprezy, gdzie otrzyma karty identyfikacyjne oraz przepustkę na wjazd pojazdu na teren imprezy. Niezgłoszenie się Uczestnika do Biura Imprezy w tym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia, będzie traktowane przez Organizatora jako rezygnacja ze skutkami określonymi §5 ust.3.

2.      Uczestnik winien przygotować stoisko nie później niż w terminie określonym w Postanowieniach Szczegółowych.

3.      Wywóz towarów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Imprezy bez zgody Organizatora są zabronione.

4.      Uczestnik zobowiązany jest usunąć eksponaty, zdemontować stoisko oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię do pierwotnego stanu najpóźniej do godziny 20:00 05.04.2020 r.

5.      Uczestnik zobowiązany jest oczyścić i uporządkować zajmowaną powierzchnię po demontażu stoiska. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych w terminie demontażu, Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko Uczestnika.

6.      Pozostawione bez akceptacji Organizatora elementy zabudowy i wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Uczestnika w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone podlegające usunięciu na koszt Uczestnika, którym Uczestnik będzie obciążony na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury.

7.      Jeżeli uczestnik potrzebuje więcej czasu na przygotowanie lub likwidację stoiska zobowiązany jest do uzgodnienia tego z Organizatorem nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

8.      Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać na stoisku wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, przeciwpożarowych, policyjnych i wewnętrznych zarządzeń Organizatora.      

§11. BEZPIECZEŃSTWO, PRZEPISY SANITARNE, BHP I PPOŻ.

1.      Na terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz wylewania nieczystości płynnych, a w szczególności zużytego oleju gastronomicznego, w tym także do kanałów burzowych i na trawniki pod rygorem obciążenia karą uczestnika i kosztami usunięcia szkód przez Organizatora.

2.      Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu bez stosownego zezwolenia, a także zakaz sprzedaży alkoholu w opakowaniach szklanych, spożywanych na miejscu.

3.      Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia na swoim stoisku dostatecznej ilości pojemników na śmieci i odpadki oraz do ich częstego opróżniania, tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia.

4.      Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza. W przypadku nieuporządkowania zajmowanej powierzchni Organizator zleci wykonanie prac porządkowych na koszt i ryzyko Uczestnika.

5.      Prace elektryczne wykonywane mogą być wyłącznie przez upoważnionego przez Organizatora elektryka.

6.      Na terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz:

1)      używania otwartego ognia,

2)      eksploatowania urządzeń elektrycznych mogących powodować przerwy w dostawie prądu,

3)      samodzielnego podłączania i korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,

4)      pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji,

5)      wnoszenia na tereny Imprezy substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych,

6)      zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych,

7)      używania sprzętu pożarniczego do innych celów,

8)      umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Imprezy i publiczności.

7.      Elementy wyposażenia stoiska nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoisk, a pokazy sprzętu nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego przemieszczania się uczestników i publiczności. Niezastosowanie się do ww. zakazów skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Imprezy oraz dochodzeniem roszczeń za ewentualnie powstałe szkody.      

§12. ZASADY WJAZDU I ZAOPATRZENIA

1.      Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjazdu i postoju na terenie Imprezy.

2.      Na terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów.

3.      Wjazd dla samochodów na tereny Imprezy dozwolony jest wyłącznie w celu dokonania zaopatrzenia - dostawy towaru i może odbywać się tylko na podstawie przepustki wydanej przez Organizatora w terminie podanym w Postanowieniach Szczegółowych i zgodnie z typem przyznanej przepustki.

4.      Warunkiem otrzymania przepustki na wjazd jest dokonanie wszelkich płatności wynikających z umowy uczestnictwa zgodnie z §4.

5.      Przepustka upoważnia do parkowania wyłącznie w miejscach wskazanych przez Organizatora.

6.      Transport, przeładunek i rozpakowanie, zmontowanie i zdemontowanie, zapakowanie i załadowanie towarów oraz innych materiałów na Imprezie jest wykonywane przez Uczestnika na jego koszt i ryzyko.

7.      Samochody parkujące na terenie imprezy zostaną usunięte przez służby do tego uprawnione.

§13. REKLAMA

1.      Każdy Uczestnik Imprezy ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na własnym stoisku w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego toku pracy innych Uczestników, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §1 pkt 3,4,5.

2.      Reklama na terenie Imprezy, poza stoiskiem, jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko Uczestnika.

3.      Uczestnicy Imprezy mogą odpłatnie ustawiać na terenie imprezy własne nośniki reklamowe lub przeprowadzać własne akcje reklamowe po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji oraz złożeniu zamówienia u Organizatora.

4.      Rozpowszechnianie filmów i fotografii dotyczących Imprezy w celu komercyjnym wymagają zgody Organizatora, a jeżeli dotyczą pojedynczych stoisk i eksponatów, wymagają również uprzedniej zgody zainteresowanych Uczestników.

5.      Reklama realizowana przez Uczestnika wykonywana jest na jego odpowiedzialność i ryzyko.

6.      Uczestnik zobowiązany jest do respektowania umów reklamowych, sponsoringowych, umów o wyłączności zawartych przez organizatora z podmiotami trzecimi. Uczestnik zobowiązany jest do zaprzestania działań i usunięcia elementów, które są sprzeczne z ww. umowami na każde żądanie Organizatora lub jego przedstawiciela w sposób natychmiastowy.

§14. UBEZPIECZENIE

1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Uczestników Imprezy, spowodowane przez osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w czasie montażu, demontażu stoiska i w czasie trwania Imprezy. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo wprowadzenia szczególnych środków ochrony i zabezpieczenia terenu Imprezy.

2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników Imprezy spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu lub innymi czynnikami niezależnymi od Organizatora. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo wprowadzenia szczególnych środków ochrony i zabezpieczenia terenu Imprezy.

3.      O wystąpieniu szkody uczestnik Imprezy zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora oraz komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4.      Uczestnicy Imprezy powinni we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na własny koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Imprezy (eksponaty, towary handlowe, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy zabudowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.

5.      Organizator nie odpowiada za pojazdy pozostawione na terenie Imprezy zarówno na okres trwania Imprezy, jak i na okres montażu i demontażu stoisk. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo wprowadzenia szczególnych środków ochrony i zabezpieczenia terenu Imprezy.

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie lub mieniu zarówno przed, w okresie trwania Imprezy, jak i w czasie montażu i demontażu stoisk.

7.      Uczestnik zobowiązany jest po zakończeniu działalności handlowej do zabezpieczenia towaru i przechowywania go we własnym zakresie.

8.      Uczestnik odpowiada za zaistniałe na udostępnionym przez Organizatora stoisku braki lub uszkodzenia stoiska, zabudowy i wyposażenia i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych elementów stoiska. Oceny zniszczeń lub ubytków majątku dokonuje Organizator w obecności Uczestnika Imprezy. 9.      Właściciel urządzeń rozrywkowych (karuzele, zjeżdżalnie dmuchane itp.) zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi i posiadać do wglądu w trakcie imprezy polisy ubezpieczeniowe i atesty oraz aktualne badania techniczne na wszystkie urządzenia dotyczące swojej działalności. Zobowiązany jest także wywiesić w widocznym miejscu regulamin korzystania z urządzeń.  

§15. REKLAMACJE

1.      Uczestnik ma prawo do zgłaszania reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora, pisemnie, w terminie do 7 dni od zakończenia Imprezy.

2.      Niezgłoszenie reklamacji w terminie określonym w ust. 1 powoduje, że roszczenia uczestnika wobec Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Organizatora wygasają.

3.      Ustne porozumienie między Uczestnikiem, a przedstawicielem Organizatora oraz wszelkie decyzje i oświadczenia wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.  

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W przypadku, gdyby Impreza nie odbyła się z przyczyn zależnych od Organizatora, odpowiedzialność Organizatora ograniczy się do zwrotu kwot wpłaconych przez Uczestnika.

2.      W przypadku, gdyby Impreza nie odbyła się z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie jest on zobowiązany do wypłacenia Uczestnikom odszkodowania.

3.      Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

4.      Uczestnik i jego personel zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przestrzegania wewnętrznych przepisów porządkowych, podporządkowania się decyzjom Organizatora podczas trwania Imprezy, a także przestrzegania wszelkich innych ustaleń pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.    

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel