Regulamin platformy B2B JW 2020

 Regulamin platformy B2B  

§ 1 Postanowienia wstępne  

1.      Platforma B2B, dostępna pod adresem internetowym zegluga.iai-shop.com, prowadzona jest przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Wendy 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292505, NIP 8510207224, Regon 000145052 2.      Niniejszy regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i określa zasady oraz tryb zawierania z przedsiębiorcą umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy.  

§ 2 Definicje  

1.      Sprzedawca - Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Wendy 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292505, NIP 8510207224, Regon 000145052, zwana w „Regulaminie uczestnictwa w imprezie „Jarmark Wielkanocny” Organizatorem.

2.      Platforma B2B – strona internetowa, za pośrednictwem której Sprzedawca sprzedaje Klientowi produkt.

3.      Klient – przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.

4.      Uczestnik imprezy – klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę, poprzez dopełnienie wszystkich formalności, o których mowa w niniejszym regulaminie.

5.      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.

6.      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach Platformy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.      Regulamin - niniejszy regulamin Platformy.

8.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.      Konto - konto klienta w Platformie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

10.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Twojego Konta.

12.  Twoje konto – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych osobowych.

13.  Produkt - dostępny w Platformie produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

14.  Stoisko – produkt, powierzchnia o określonych na Platformie B2B wymiarach i ewentualnym wyposażeniu.

Typy stoisk: ·         HANDEL – pamiątki, upominki, zabawki, odzież, biżuteria, rękodzieło itp.; ·        

GASTRONOMIA – artykuły spożywcze, wyroby garmażeryjne, drobne przekąski, fast-foody, potrawy z grilla, cukierki, lody, oscypki, miód, wina, nalewki, miody pitne itp.;  

15.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy, w chwili odnotowania płatności na koncie Sprzedającego, wynikającej ze złożonego zamówienia.  

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

1.      Adres Sprzedawcy: ul. Wendy 8,70-655 Szczecin

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: jarmarki@zstw.szczecin.pl

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: 91 35 16 207

4.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy BANK PKO BP 60 1020 4795 0000 9402 0329 5961

5.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą, od poniedziałku do piątku, godzinach 10.00-15.00.  

§ 4 Wymagania techniczne Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Chrome; 

b.      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c.       włączona obsługa plików cookies.  

§ 5 Informacje ogólne  

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu wymaga założenia Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest tylko po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

3.      Ceny podane w Platformie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nieuwzględniającymi podatku VAT).

4.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkty oraz podatek VAT właściwy na dzień wystawienia faktury, o której Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia.

5.      Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy B2B, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)      zgodnie z definicją w §2 nie jest przedsiębiorcą,

b)      podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

c)      dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów,

d)      dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.  

§ 6 Zakładanie Konta na Platformie

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa przedsiębiorcy, NIP, adres pocztowy, imię i nazwisko, adres email, telefon.

2.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy zapoznać się i zaakceptować „Regulamin Platformy B2B”, „Politykę cookies”, „Politykę prywatności”

3.      Założenie Konta na Platformie jest darmowe.

4.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.  

§ 7 Zasady składania Zamówienia  

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.          założyć konto w Platformie wypełniając formularz rejestracyjny;

2.          zalogować się do Platformy;

3.          w górnej części panelu wybrać interesujące nas Wydarzenie;

4.          po wejściu w Wydarzenie, po lewej stronie, widnieje mapa poglądowa terenu podzielona na sektory wraz z przynależnymi stoiskami; po prawej widnieje lista stoisk, którą możemy sortować po sektorze, dostępności oraz po nazwie, cenie i dacie;

5.          wybrać z listy Produkt będący przedmiotem Zamówienia, posiadający status "Dostępne"; zakres branżowy wybranego typu stoiska musi być zgodny z ofertą Klienta, która będzie sprzedawana podczas Imprezy;

6.         przejść do karty produktu, jeżeli jest to wymagane w przeznaczeniu zaznaczyć "Handel" lub "Gastronomia" oraz asortyment, jaki Klient będzie sprzedawał na stoisku; następnie kliknąć przycisk "Zamów" – niewypełnienie pól przeznaczenia i asortymentu może być podstawą do nieprzyjęcia zgłoszenia;

7.          potwierdzić w wyskakującym oknie akceptację regulaminu, chęć zawarcia umowy z obowiązkiem zapłaty oraz potwierdzić decyzję zakupu Produktu, następnie wcisnąć „składam zamówienie”;

8.          zostajemy przeniesieni do panelu „Szczegóły zamówienia”, gdzie możemy:

a)      dokonać kolejnego zamówienia wciskając ponownie, w górnym panelu, „Wydarzenie” i postępując zgodnie z powyższymi krokami;

b)      zamówić przyłącze energetyczne do zamówionego stoiska wciskając - „Prąd JW”;

c)      anulować zamówienie.

9.          Po zakończeniu procesu zakupowego zamówienie będzie oczekiwać na weryfikację:

a) w przypadku akceptacji, na adres email klienta zostanie wystosowane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dokument księgowy pro forma (temat e-maila „Prosimy o opłacenie zamówienia”). Zamówienie uzyska status „oczekuje na płatność”;

b) w przypadku odrzucenia zgłoszenia, na adres email klienta, zostanie wysłana informacja o nieprzyjęciu zgłoszenia, a Zamówienie powróci do sprzedaży. Klientowi, którego zgłoszenie zostało nieprzyjęte, a umowa niezawarta, nie przysługuje żadne roszczenie wobec Sprzedawcy;

10.      Jeżeli klient:

a) opłacił kwotę wskazaną w dokumencie pro forma w terminie 7 dni od daty otrzymania e-maila pt. „Prosimy o opłacenie zamówienia” dochodzi do zawarcia umowy. W wyniku tego Stoisko uzyskuje status „Sprzedane”, a klient uzyskuje status „Uczestnika imprezy”;

b) opłacił kwotę wskazaną w dokumencie pro forma po wskazanym terminie, zgłoszenie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, stoisko może wrócić do sprzedaży. W takim przypadku umowa zostaje niezawarta, nastąpi zwrot wpłaconej kwoty na wskazane przez klienta konto bankowe;

c) nie opłacił kwoty wskazanej w dokumencie pro forma - nie dochodzi do zawarcia umowy, stoisko wraca ponownie do sprzedaży, zamówienie zostaje anulowane.  

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży  

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności w terminie wskazanym na fakturze.

2.      Z chwilą zawarcia umowy, klient uzyskuje status „Uczestnika imprezy”, zamówiony produkt/produkty uzyskują status „Sprzedane”, a Sprzedawca przystępuje do realizacji umowy.  

§ 9 Prawo rezygnacji z umowy  

1.      Rezygnacja z umowy winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      Rezygnacja z umowy złożona w terminie do dnia 28.02.2020 roku nie rodzi po stronie Uczestnika żadnych zobowiązań finansowych, a Organizator w takim wypadku zwraca Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

3.      Jeżeli rezygnacja zostanie złożona po dniu 28.02.2020 roku, Uczestnik jest nadal zobowiązany do poniesienia opłaty za udział w Imprezie, a Organizator nie zwraca Uczestnikowi wpłaconej kwoty.    

§ 10 Reklamacja

1.      Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji zgodnie z zapisami §15 „Regulaminu uczestnictwa w Jarmarku Wielkanocnym”, pisemnie, w terminie do 7 dni od zakończenia Imprezy.

2.      Niezgłoszenie reklamacji w terminie określonym w ust. 1 powoduje, że roszczenia uczestnika wobec Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Sprzedawcy wygasają.

3.      Ustne porozumienie między Uczestnikiem, a Sprzedawcą oraz wszelkie decyzje i oświadczenia wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.    

§ 11 Dane osobowe na Platformie

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie: - z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO - z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) - ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r. poz. 123).

2.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy B2B jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., ul. Wendy 8, 70-655 Szczecin;

3.      Adres poczty elektronicznej Administratora: jarmarki@zstw.szczecin.pl

4.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@zstw.szczecin.pl

5.      Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie platformy B2B. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, celów księgowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; nazwa firmy; adres firmy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość); numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Platformy B2B oraz w Regulaminie platformy B2B. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Platformy B2B oraz w Regulaminie platformy B2B danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest:

1)      uprzednia zgoda Klienta,

2)      niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3)      konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4)      niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat od daty wystawienia dokumentu księgowego. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administrator zapewnia Klientom prawo dostępu do ich danych, prawo sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może także  skorzystać  z  uprawnienia  do  złożenia  wobec  Administratora  sprzeciwu wobec  przetwarzania Jego danych  oraz  prawa  do  przenoszenia  danych  do  innego administratora  danych.  W  przypadku  wyrażenia  dobrowolnej  zgody, Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klientowi  przysługuje prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.    

§ 12 Postanowienia końcowe  

1.     Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmieniony Regulamin obowiązuje Klienta od dnia wskazanego w informacji o zmianie.

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel